Sexist Attitudes Toward Women Scale, SATWS

Test scores

Sexist Attitudes Toward Women Scale
280][40
136

Higher scores indicate greater sexist attitudes.

References